SVETLOSNO TELOKao što nam je poznato, klasična nauka i medicina su dokazale da svaka zdrava ćelija svetli.
Zbir, odnosno skup svetlostii 27000 milijardi ćelija u našem telu jeste naše Svetlosno telo. Mi smo ta Svetlosna tela, materijalizovani oblik svetlosti.
Naše Svetlosno Telo je geometrijski precizno polje koje se formira na osnovu obrazaca formiranja embriona. Obnovom strukturne geometrije ljudskog tela, povezujemo naš nefizički deo sa fizičikim. Ovo ponovno povezivanje nas samih,  naših nefizičkih delova koji se ne vide golim okom sa našim fizičkom formom, pokretanje ili aktivacija Svetlosnog tela uspostavlja integraciju i balans sveukupnog postojanja čoveka na. tj. na suptilnom, energetskom i fizičkom, duhovnom (ovo je jedini nivo, sve ostalo su podele čovekovog Uma, mi jesmo duhovna bića kojima sama duhovnost služi za integraciju nas samih kao vešedimenzinalnih bića, dar je samog stvaraoca i treba da služi životu i nameri naše Duše zbog čega i jeste inkarnirana u našoj realnosti u kojoj živimo).
Mesto gde počinje stvaranje našeg oblika, gde se lokacijski nalazi jeste geometrijski centar korena čakre iz koga nastaju ostali energetski centri, čakre. Prema tome, ovi energentski centri prethode stvaranju naše geometrijske forme i predstavljaju jedinstvenu matricu iz koje nastaje sam čovek.
Energija svetlosnog tela, tj. njegova svetlosna energija aktivira i budi svaku ćeliju čoveka, tako da ponovnim povezivanjem, obnovom strukturne geometrije ljudskog tela aktivacijom Svetlosnog tela kreće i regeneracija našeg fizičko-materijalnog, tj. suptilno-energetskog i duhovnog bića.
Ova integracija nam kao rezultat donosi neprestani sklad vibracija ispravljajući sve neravnoteže u našem funkcionisanju, omogućuje naš rast, razvoj i napredak kao višedimenzionalnog bića.

Rezultat obnove strukturne geometrije: savršen energetski balans na snimku 11 meseci posle aktivacije Svetlosnog tela.
REŠENJA I REZULTATI

OBNOVOM STRUKTURNE GEOMETRIJE NAŠEG TELA, AKTIVACIJOM SVETLOSNOG TELA USPOSTAVLJA SE LIČNI, SUPTILNI, ENERGETSKI BALANS SA RAVNOMERNIM PROTOKOM ENERGIJE IZ SVIH 7 ENERGETSKIH CENTARA; POVEĆAVAJU SE SVI POTENCIJALI...
 • MISLI KOJE SU SADA JEDNO SA VAŠIM OSEĆANJIMA U SVAKOM TRENUTKU
 • STIČETE OPTIMALNU MOGUĆNOST SAMOISCELJENJA
 • VAŠA KREATIVNOST I VAŠI TALENTI SE POJAČAVAJU I OSLOBAĐAJU OD PREOSTALIH OGRANIČENJA I USLOVLJENOSTI
 • OSEĆATE JASNIJE SMISAO SVOG ŽIVOTA
 • OSLOBAĐATE SE OSEĆAJA KRIVICE I STRAHA, RAZNIH VRSTA ZAVISNOSTI, POROKA, LJUBOMORE…
 • STIČETE OSEĆAJ JEDINSTVA
 • KOMUNIKACIJU SA SAMIM SOBOM
 • VEĆU SPOSOBNOST ZA STICANJE BEZUSLOVNE LJUBAVI
 • STIČETE DRUGAČIJI POGLED NA SISTEM VREDNOSTI, MENJATE STAVOVE, UVERENJA, PREDSTAVE,  ŠTO VAM DONOSI UNUTRAŠNJI MIR
 • KOD DONOŠENJA ODLUKA IMATE VIŠE IZBORA I VIŠE SAMOPOUZDANJA
 • ZNATE ŠTA HOĆETE, A ŠTA NEĆETE 
 • INTEGRISAN UM SA ČESTIM VIZIJAMA PUTEM SVESNE KOMUNIKACIJE
 • SA INFORMACIJAMA O REŠENJIMA KOJA SU SADA ZA VAS NAJBOLJA REŠENJA KOJE SPREMNO DOČEKUJETE
 • KOD DONOŠENJA ODLUKA IMATE VIŠE IZBORA I VIŠE SAMOPOUZDANJA
 • OSEĆATE PROMENU NIVOA SVOJE SVESNOSTI U SVAKOM TRENUTKU, DA VAM JE JEDNOSTAVNO SVE BOLJE
 • ODNOSI PREMA DRUGIMA I VAŠEM OKRUŽENJU 
 • STVARI SE JEDNOSTAVNO REŠAVAJU SAME OD SEBE
 • U STVARNOSTI, VI SE MENJATE A SAMIM TIM I VAŠE OKRUŽENJE
 • ODNOSI U PORODICI SE REŠAVAJU SA NEVEROVATNOM LAKOĆOM
 • RAZUMEVANJE VLADA U ODNOSU SA PARTNEROM, DECOM...
 • VAŠ ODNOS PREMA POSLU KOJI RADITE
 • SA KOLEGAMA, SA POSLOVNIM PARTNERIMA
 • MOŽE SE MANIFESTOVATI I KAO PROMENA MESTA VAŠEG BORAVKA...
 • SVAKA SITUACIJA SE UVEK ZAVRŠAVA NAJBOLJE ZA VAS U ONOM VREMENU KOJE SE JEDINO MOŽE VIDETI, A TO JE NAŠA FIZIČKA RELNOST KOJA SE DEŠAVA UPRAVO SADA


*  *  *
O čoveku i njegovim osnovnim elementima strukture:

Zadnjih deset miliona godina Zemlja je bila podvrgnuta raznim promenama, što je uzrokovalo uzdizanje i propadanje na raznim mestima. Tada je desetinama miliona godina padala kiša, što je učinilo Zemljinu površinu neravnom te je uzrokovalo formiranje okeana. Pre toga na površini Zemlje nije postojao nikakav vidljivi oblik.
Vode ima svuda na Zemlji. Ona se manifestuje u rekama, okeanima i ljudskom telu. Znoj pokazuje prisustvo vode u ljudskom telu. Bez vode u telu, čovek ne bi mogao ni trenutka živeti. Ona održava sav život.
Treći element je vatra. I ona čuva i održava život, održava telesnu temperaturu na 37°C, što je bitno za dobro zdravlje. Vatra u ljudskom telu prisutna je i u obliku probavne vatre. Vatra je imanentna čak i u kamenu, što postaje očigledno kad se dva kamena udaraju jedan o drugi. Vatre ima i u okeanu, ona je poznata kao velika vatra.
 Četvrti element je vazduh. On daje život svim bićima i nije ograničen na neko posebno mesto, već prodire svuda.
Etar (akaša) je peti element, a zovu ga Bog zvuka, iz njega su nastali vazduh, voda i vatra. Ovih pet elemenata prošireni su po celom svetu te čuvaju i održavaju život. Oni su zaista Božji oblici... " 
U telu postoji 27000 milijardi ćelija (ovo je broj sa 14 cifara) i 120 miliona nerava, a u srcu se nalazi 101 arterija od kojih svaka ima 72000 ogranaka.Fizičko telo


Ono se još naziva grubo telo ili omotač od hrane.


Fizičko telo je prosečne visine od 170 cm. Ono je vozilo za akcije, iskustva. Sastoji se kao i pojavni svet od pet osnovnih elemenata. Osim toga fizičko telo sastoji se i od 25 principa: 5 organa akcije, organi za govor, držanje, kretanje, izlučivanje i rađanje, 5 organa zapažanja - oči, uši, nos, usta i koža,

5 životnih snaga - disanje, izlučivanje, cirkulacija, varenje i aktiviranje viših centara, 5 čula – ukus, miris, sluh, dodir i vid,
4 unutrašnja instrumenta - niži um (razmišljanje), intelektualnu razumevanje, refleksivni um, svest ili duša i ego,
i našeg izvora Boga, Atmana (što zajedno čini 25 principa). Sve ovo zajedno čini veliku dušu.

Medicina govori o: mesu, kostima, krvi, živcima, mozgu (umu). Na fizičkom nivou, vibracije podražavaju živce, a živci upravljaju čulnim nadražajima u mozgu. Naše oči najpre nešto vide, zatim se slika prenosi u mozak, a mozak zatim oblikuje misao. To je njegova osnovna funkcija. U ovome mu pomaže i suptilno telo, to jest astralno i mentalno tako da nadražaje ocenjuje kao prijatne ili neprijatne i na osnovu toga čovek oblikuje misao. Svaki čovek pored fizičkog srca kojim cirkuliše krv i pročišćava se, ima i duhovno srce. To je fini oblik Boga. Nakon što nastupi smrt, fizičko telo se polaže u zemlju gde se kroz duže vremensko razdoblje raspada u svoje sastavne elemente. Najveći deo se stapa sa zemljom jer je u njemu naglašen element zemlje. Telo se takođe može spaliti što ne menja jedan deo konverzije. Vedanta tačno kaže kuda odlazi koji deo fizičkog tela te pridružena životna energija prana, a to izgleda ovako:
Telo u zemlju, dlake u travu, kosa u drveće, krv i sperma u vodu, vid u sunce, govor u vatru, životni dah u vazduh, a sluh na četiri strane sveta.


Um i Razum

Čovek ima četiri unutrašnja instrumenta koja su nazvana  niži um - um koji razmišlja, opaža kako se nešto dešava, viši um (onaj koji zna kako se nešto dešava), otkrivanje i intelektualno razumevanje ili, refleksivni um, svest ili duša, i ego. Čovek, dakle, poseduje um koji odražava, refleksivni um ili nadsvest koja pamti za nas ono što treba pa kada jednom prestane funkcija nižeg uma i telo izgubi svoju fizičku funkciju, nadsvest čuva podatke o našoj karmi, seća se svega i kada više nismo ovde. Nju bi, ustvari, trebalo polako eliminisati jer ona je zapisničar naših instinkta, vezanosti i želja koje nas vraćaju u sledeću inkarnaciju.
Ta ista svest se u sadašnjem životu seća svega iz prošlih života, ali se do nje teško dopire, to jest sećanja na prethodni život mogu se prizvati kod dece do pet godina starosti, a onda sve pada u duboki zaborav. Čudesno je to kako je Gospod zamislio čoveka, kakvim ga je stvorio, koje mu je sve instrumente dao da bi se njima služio za života.

Suptilno telo

Pravilno bi bilo reći da ih je više, a ne jedno, jer to je istina. Suptilno telo samo po sebi govori da je sastavljeno iz finije materije nego što je to fizičko. Naziva se još i omotač misli ili omotač znanja ili spoznaje. Suptilno telo je veličine palca, bele je boje i smešteno je u predelu grla. Sastoji se iz astralnog i mentalnog tela, a pored ova dva sačinjava ga i 17 principa. To su: 5 čula, 5 organa zapažanja, 5 životnih snaga, um i intelekt.
Astralno telo se nalazi unutar fizičkog tela u obliku mehurića. Ono je zapravo istovetno fizičkom telu, deo koji dopunjuje to telo ili dvojnik. Ono oseća sve kao i fizičko telo: bol, radost, tugu, veselje i slično. Njegovo trajanje posle smrti zavisi od dobrih i loših dela što ih je čovek činio za života.
Mentalno telo ima ljudski oblik bez oznaka pola. Sazdano je od misli i nakon smrti odlazi u zasluženi nivo mentala.

Posebno ćemo se zadržati na energetskom telu, koje spada u suptilno, ali je ono, za razliku od ostalih suptilnih tela koja su smeštena unutar nas, naš spoljnji omotač, ponekad čak vidljiv ljudskom oku i o tom telu treba nešto više reći.


Energetsko telo

Energetski omotač obavija fizičko telo kao odraz njegove energije. To je čovekova Aura. Kad je fizičko telo zdravo, i Energetsko telo je zdravo. Razni poroci kao što su pušenje, alkohol, droga i neki lekovi, uništavaju sva tela pa i Auru na kojoj se pojavljuju promene boje i njeno smanjivanje.
Ali nisu samo poroci uzročnici promena na auri. I način razmišljanja, naše misli i stavovi takođe utiču na njenu boju, širinu i celinu. Snažan osećaj ljubavi i dobre misli i o sebi i o drugima, jačaju našu auru, daju joj prekrasnu boju kao i širinu. Suprotno tome, nedostatak ljubavi, mržnja i loše mišljenje, uništava njen sjaj i njenu veličinu. Kad se na taj način uništi taj sloj energetskog tela, u njemu mogu nastati 'rupe' koje mogu postati 'vrata' za ulazak lutajućim dušama, obično dušama negativaca, opsednutih potrebom za udovoljavanjem svojim čulima. Njima još nije određena nova inkarnacija pa one ponekad koriste živog čoveka, to jest njegovo energetsko telo za svoje potrebe. To su, takozvani, "podstanari" koji, kada se tako usele, menjaju ponašanje normalne osobe. Ona se odjednom počinje ponašati neuobičajeno, ponaša se kako joj to diktira "podstanar". Zato smo ponekad svedoci čudnom preokretu ponašanja kod nekog koga smo godinama poznavali kao mirnog i dobrog čoveka. On sada odjednom postaje agresivan, ima želju da konzumira alkohol, puši ili slično. 
Postoji takođe pojava manipulacije tuđim energetskim telom u loše ili dobre svrhe, i to podjednako živim, još korišćenim kao i odbačenim. Ovo je korišćenje poznato kao crna magija ili manipulacija u svrhu izazivanja zla. Dok traje i delić fizičkog tela nakon smrti, traje i energetsko telo. Zato možemo svjedočiti da kod amputacije nekog dela tela, bolesnik često još dugo oseća bol tamo gde je taj deo bio, sve dok se amputirani deo ne raspadne. Da bi sprečili sve ove manipulacije kroz napušteno energetsko telo, mudri su ljudi izmislili kremiranje i tako onemogućili te i slične pojave. Paljenjem fizičkog tela, energetsko se telo odmah raspada i tu je kraj. Iduće telo koje čovek koristi jeste kauzalno telo.Kauzalno telo

Kauzalno telo se još naziva uzročno telo ili telo koje je uzrok našeg postojanja ili anandamaiakosa omotač blaženstva. Uzročno ili kauzalno telo takođe ima oblik ljudskog tela, bez oznake pola. Ovijeno je sjajnim ovalom vatrene, svetleće materije. Teozofi ga nazivaju augeoid. Veličine je člana palca, tamnoplave, gotovo crne boje, a nalazi se u predelu srca.
Tako smo došli i do najfinijeg oblika u nama Super kauzalnog tela. Ono je uzrok nastajanja svemira i sve u njemu postoji, telo koje je ustvari Božje, Božja svest, a deo njega nalazi se i u čoveku.

Super-kauzalno telo

Ovo se telo naziva, Veliki znalac koji je sve stvorio. Ovo ustvari više i nije telo, nego božanski princip, božanska svest, svetlo koje je Bog u nama, božanski sjaj. Veličine je zrna sočiva (veličine graška), plave je ili ljubičaste boje i nalazi se u predelu pupka. Kako, prema Vedama, Višnu koji održava univerzum obitava u superkauzalu i predstavlja kosmički oblik univerzuma, onda Višnuovo nebo i sam Višnu, zapravo obitavaju u našem super-kauzalnom telu. Ovo je potvrda da smo mi Bog i da se nalazimo u Bogu, kao što se i On nalazi u nama.

Sathya Sai učenja* * *

Aktiviranjem svetlosnog vozila naše duše, uspostavlja se psihofizički balans i sprečava uticaj negativnog zračenja.Merkaba ili "merkabah" predstavlja svetlosno vozilo naše duše, krije tajnu naših moći i sposobnosti, te prenosi duh i telo u sledeću dimenziju.
Inače, ovo svetlosno vozilo prati naše telo i ima trodimenzionalni oblik zvezdanog tetraedra koji je kod većine ljudi uspavan i nefunkcionalan i čeka pravi momenat za buđenje. Kada se duh koji nastanjuje telo priseti ovog koncepta, započinje promenu koja dovodi do aktivacije merkabe.
U drevnim vremenima verovalo se da merkaba može da se aktivira pomoću meditacije, što uključuje promenu uma, srca i tela, načina disanja i percepcije stvarnosti. Jasno je da merkaba može biti aktivirana ili putem muškog principa (energije) i načina razmišljanja ili preko suptilnijeg ženskog principa (energije) i načina razmišljanja ili preko suptilnijeg ženskog principa – koji uključuje život u ljubavi, poverenju, istini i saosećanju. Nekada može doći i do spontanog aktiviranja merkaba polja, a da osoba čak i ne zna za njegovo postojanje.

Ključ za razumevanje svrhe boravka na Zemlji


Merkaba je živo biće i reaguje na čovekove misli i osećanja koji ih u stvari i povezuju. Možemo reći da je "računar" koji vodi merkabu – jedinstvo ljudskog i uma i srca. Nakon aktivacije "svetlosnog vozila", dolazi do snažnog oslobađanja energija, a to su potvrdila i merenja pomoću najsavremenijih elektronskih aparata.
Na sreću, sve je više ljudi koji se prisećaju drevnog znanja i rade na tome da pravilno aktiviraju merkabu, te da tu mudrost podele sa drugima. Drunvala Melkicedek smatra da se tako pravi ogroman pomak u razumevanju postojanja i svrhe boravka na planeti Zemlji. Ključ aktivacije leži u osvešćivanju, pa kako budete menjali sebe, automatski će se buditi i merkaba polje, a tada sve postaje moguće i pred vama se otvaraju vrata univerzuma.

Podstaknite samoisceljenje


Isceljivanje i psihofizički balans, zaštita od negativnih zračenja i energetskih napada bića koji su na nižem nivou svesnosti, samo u neke od blagodeti koje nastaju aktiviranjem merkabe. Ona balansira funkcije leve i desne hemisfere mozga, a pomoću tehnike prana disanja jača senzitivnost i mentalne sposobnosti. Merkaba podstiče spiritualni rast, povezuje nas sa našim "višim ja" (naddušom) i dovodi pred vrata viših nivoa svesnosti.
Pored toga, bezuslovna ljubav postaje snažan princi pomoću kojeg isceljujemo sebe ali i druge, dajući nam mogućnost stvaranja bilo koje vrste harmonične realnosti koju želimo. Merkaba može biti "programirana" da učini bilo šta, a takođe predstavlja i sredstvo za prelazak iz jedne dimenzije u drugu. Pored toga, treba biti svestan toga da je ona nešto što se nalazi u nama i što smo samim rođenjem dobili. Um i inteligencija srca moraju biti ujedinjeni kako bi ovo sveto geometrijsko biće živelo u nama i bilo zdravo.

Aktivacija merkabe

U ovoj meditaciji, šestokraka zvezda koja predstavlja sjedinjenje neba i zemlje, muškog i ženskog principa, kreirana je preko dve piramide: jedna je uperena ka nebu, simbolizujući tako mušku ili očinsku energiju, a druga prema zemlji predstavljajući ženski princip (energiju). Zamislite sada ove dve piramide svetla kako se preklapaju u vašem telu, presecajući jedna drugu u predelu seksualne čakre.
Uspravna piramida sačinjena je od zlatne svetlosti koja se spušta od krune glave i vrti se u suprotnom smeru kazaljke na satu. Obrnuta piramida usmerena je ka zemlji, a njena zelena svetlost se obrće u smeru kazaljke na satu. Dok dišete, zamislite ove dve piramidalne forme svetlosti kako se okreću u suprotnim smerovima ujedinjujući zemlju i nebo, oca i majku u vašem centru. Osetite zahvalnost prema ovim energijama i velikom duhu dok one cirkulišu okolo i unutar vas, i spajaju se u središnjem delu vašeg tela.

Preuzeto sa: http://tisinauma.com/SVETLOSNI VRTLOZI ŽIVOTA

Energetski vrtlozi imaju vitalan značaj za život: osnažuju auru i fizičko telo, pokreću svesnost jer su povezani sa psihološkim aspektima čoveka, te prenose energiju kroz različite nivoe bića. Ljudsko energetsko polje, koje se naziva aurom, opisuje se kao svetlucavo telo, koje okružuje i prožima fizičko telo te emituje svoje zračenje.

Na osnovu istraživanja, naučnici dele auru u nekoliko slojeva, koji se ponekad nazivaju telima. Ona, u stvari, nisu slojevi (u smislu, kao kod glavice luka), nego se uzajamno prožimaju. Kada ljudi vide boje koje okružuju druge ljude, najčešće zapažaju niže slojeve koji su najgušći, te su zato najlakši za opažanje.

Životvorna energija (prana, chi, orgon) koja struji sa neba i sa zemlje, prolazi vertikalno kroz sve „slojeve“ i fizičko telo, kroz kičmenu moždinu, te se proteže izvan fizičkog tela iznad glave i ispod trtične kosti. Najpoznatiji elementi iz tog polja su rotirajući vrtlozi, koji se nazivaju čakrama (čakra znači točak). Uobičajeno je mišljenje, da su otvoreni krajevi čakre u prvom sloju aure u prečniku 15 cm te od tela udaljene 2,5 centimetara. Svaka od čakri razmenjuje energiju sa univerzalnim energetskim poljem: tako biti otvoren, odnosno imati otvorene čakre, znači primiti mnogo energije, što uvek prati i povećanje svesti. Povećanjem toka u nekoj čakri osvešćuje se psihološki materijal povezan sa njom. No, čakre je važno otvoriti i podstaknuti protok energije kroz sistem jer to donosi zdravlje: svaka bolest u telu izazvana je neravnotežom ili nedostatkom životne energije. Čakre, naime, imaju vitalan značaj za život jer osnažuju auru i fizičko telo, pokreću svesnost jer su povezane sa psihološkim aspektima čoveka, te prenose energiju kroz različite nivoe bića, a frekvencija energije koju propuštaju odražava se kao njihova specifična boja. Svaka je, takođe, povezana sa jednom žlezdom sa unutrašnjim lučenjem i glavnim nervnim spletom: čakre upijaju univerzalnu energiju, razlažu je na sastavne delove, te energetskim kanalima u telu šalju energiju u nervni sistem, žlezde i krv.

1. Prva čakra – korenska (crvene boje)
Tako najpoznatija tumačenja kažu, kako je prva čakra povezana sa telesnim funkcionisanjem i sa telesnim čulom – osećajem bola ili zadovoljstva te utiče na autonomno funkcionisanje tela. Zove se korenska, njena boja je crvena, a povezana je sa nadbubrežnom žlezdom, te upravlja funkcionisanjem bubrega i kičme. Svojim radom podržava sve ostale čakre, zadužena je za obilje čoveka te „uzemljuje“, pružajući praktičnu inteligenciju za funkcionisanje u svetu oko nas.

2. Druga čakra – sakralna (narandžaste boje)

Druga čakra je povezana sa osećajnim bićem čoveka i kroz nju se odvija ljudski emocionalni život. Zove se sakralna, boja povezana sa njom je narančasta, a utiče na rad polnih žlezda i sistema za reprodukciju. Zadužena je za seksualnu energiju.

3. Treća čakra – solarni pleksus (žute boje)
Treća čakra je povezana sa linearnim mišljenjem i čovekovim mentalnim životom, a u njoj je smešteno i ljudsko empatijsko čulo, sposobnost proživljavanja osećaja drugih: tu je čovekova intuicija i predosećaji. Poznata je kao solarni pleksus, žute je boje, povezana sa gušteračom i radom jetre, žučnog kese i nervnog sistema.

4. Četvrta čakra – srčana (zelene boje)
Četvrta ili srčana čakra, je medijum kroz koji volimo i osećamo ljubav, te je zadužena za usklađivanje emocionalnih nivoa čoveka: karakteriše je zelena boja te uticaj na timus i organe srca, tok krvi i sistema za cirkulaciju.

5. Peta čakra – grlena (Plavo-tirkizne boje)
Peta, grlena čakra je u vezi sa božanskom, višom voljom i povezana je sa govorom, komunikacijom, snagom reči i preuzimanjem odgovornosti, unutrašnjim identitetom i telepatijom, a koristi se za verbalizaciju božanskih informacija. Opisuje se plavo-tirkiznom bojom, povezuje sa štitnom žlezdom, bronhijalnim i govornim aparatom, plućima i jednjakom.

6. Šesta čakra – čeona (indigo boje)

Šesta, čeona čakra ili „treće oko“ je povezana sa sposobnošću viđenja Božanske ljubavi u svemu oko sebe: indigo boje a utiče na rad hipofize, donjeg dela mozga, nervnog sistema, nosa i levog oka. Ona omogućava ljudima da vide intuitivno, zbog čega je zovu vidovnjačkom čakrom, a odnosi se na intelekt, verovanje i analizu stvarnosti.

7. Sedma čakra – krunska (ljubičasto-bela)
Sedma, ili krunska čakra, povezana je sa višim umom, univerzalnim znanjem I jedinstvom čovekova duhovnog i fizičkog postojanja: ona čoveka kontinuirano povezuje sa Univerzumom i suptilnim dimenzijama duhovne energije, a opisuje se kao ljubičasto-bela i deluje na epifizu, gornji deo mozga i desno oko.


PROCES TRANSFORMACIJE – POSVETA


Svetlosnim radnicima, koji slede DUH sa svakim dahom i svakim korakom; koji utelovljuju božanstvenost na Zemlji i žive Nebo; koji se posvećuju službi punoj radosti posvemašnjoj ljubaznosti, besprekornosti i kosmičkoj igri,koji se angažuju u viziji planetarnog uzdizanja koji je tako blag, elegantan i zanosan i neverovatno zabavan!

Нема коментара: